13 kilometrů objevů

PRODLOUŽENO — do 17. dubna 2022 — V září vrcholí příprava velké archeologické výstavy Třináct kilometrů objevů, která bude zahájena ve středu 21. října v 18 hodin a představí unikátní nálezy ze severního obchvatu města Slaného a přilehlých obcí (Blahotice, Dolín, Vítov, Luníkov, Ješín a Velvary). Co budete moci na výstavě spatřit?

Ne všechny lidské činnosti zanechají viditelné stopy a většina z nich nenávratně zmizí. Ty zbylé ale mohou napovědět, jak lidé v minulosti žili. Jak vypadaly jejich domy a vesnice, jak hospodařili a jak pohřbívali své mrtvé?

Od srpna 2018 do dubna 2019 proběhl rozsáhlý záchranný archeologický výzkum v průběhu výstavby silnice I/16 ze Slaného do Velvar. Během několika měsíců bylo prozkoumáno více než 2500 archeologických situací na téměř 13 kilometrech trasy.

Hrob ženy z období pozdního eneolitu v blízkosti cesty ze Slaného do Lidic u Otrub

Nejstarším nálezem z výzkumu je kamenný nástroj z mladého paleolitu (40 000—10 000 př. n. l.), který byl však objeven u Ješína v daleko mladším hrobě kultury zvoncovitých pohárů (2 500—2 200 př. n. l.) z konce doby kamenné. Z té samé doby pocházelo i pohřebiště, odkryté mezi Ješínem a Hobšovicemi, dosud největší v Čechách. Na stejném místě pohřbívali později své mrtvé Keltové v době laténské (500 let př. n. l.—0).

Na návrší nad Vítovem a v jeho okolí odhalil výzkum stopy rozsáhlých sídlišť, vybudovaných zdánlivě daleko od vodního zdroje. Terénní práce však odkryly významné prameniště zaniklého potoka, který byl zdrojem vody pro obyvatele zdejších osad, od doby bronzové až po dobu římskou, kdy se zde brzy po přelomu letopočtu usídlili germánští osadníci.

Raně středověká zásobní jáma s žernovy – mlecími kameny na obilí

Větší slovanskou vesnici z raného středověku na břehu Červeného potoka u Velvar připomínají pozůstatky domů s kamennými píckami a hlubokými zásobními jámami. V těsné blízkosti Velvar pak byly odhaleny kulturní vrstvy z vrcholného středověku a novověký mlýnský náhon.

Velké množství objevených předmětů a archeologických situací, prozkoumaných a zdokumentovaných často za nelehkých pracovních podmínek, představuje spolu s odebranými vzorky zdroj velmi cenných poznatků o minulosti lidí a krajiny nejen na Slánsku.

Více na vás čeká na naší velké archeologické výstavě, která potrvá do 17. dubna 2022.

Vstupné je 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti do 15 let, studenty a důchodce.

13 kilometrů objevů

Videopozvánka