Pro badatele

Badatelé se objednávají individuálně, a to alespoň týden předem u odborných pracovníků muzea, ředitele nebo jeho zástupce, a to prostřednictvím telefonu nebo e-mailu (viz sekce kontakty). Po kontaktování příslušného pracovníka badatel postupuje dle jeho pokynů a v souladu s badatelským řádem muzea.

Objednat se online

V souladu s ustanovením zákona č. 122/2000 Sb., paragraf 9. odst. 1, písmeno g) v platném znění, vydávám v zájmu zabezpečení sbírkových předmětů při jejich využívání ke studijním účelům tento

Badatelský řád

Základní ustanovení:

Studium muzejních předmětů a muzejních archiválií je dovoleno prezenčně v prostoru k tomu stanoveném. Do jiných prostor muzea nemají badatelé přístup bez souhlasu odpovědného pracovníka.

Povinnosti a práva badatelů:

Zájemce o studium prokáže svou totožnost občanským průkazem, popřípadě průkazem jemu na roveň postaveným, jde-li o cizince, platným cestovním pasem a povolením od příslušných úřadů ke studiu v ČR. Studenti středních nebo vysokých škol doloží žádost potvrzením příslušné školy.

Zájemce o studium vyplní badatelský list, ve kterém uvede osobní údaje, číslo OP nebo cestovního pasu u cizinců, důvod studia a přesné určení studijního zájmu. Rozhodnutí o povolení studia učiní ředitel muzea.

Ke studijním účelům se zapůjčují pouze řádně evidované sbírkové předměty, jejichž stav dovoluje badatelské využití. Ke studiu se badateli předkládají sbírkové předměty a sbírkové archiválie v množství (maximálně v počtu pěti kusů), pracovně zvládnutelném ve vyhrazené době studia těchto předmětů.

Při studiu se badatel přesně řídí pokyny pracovníků muzea. K úkolům těchto pracovníků nepatří poskytovat badateli pomoc při studiu muzejních předmětů nebo muzejních archiválií. Pověřený pracovník je povinen zkontrolovat počet a stav zapůjčených předmětů badateli i při jejich vrácení a zjištěné nedostatky ihned hlásit řediteli.

Při studiu zachází badatel s muzejními předměty a muzejními archiváliemi tak, aby nedošlo k jejich poškození, nesmí zasahovat do systému uspořádání materiálu, písemné dokumenty nesmí používat jako podložky, nesmí z nich přímo kopírovat, podtrhávat v nich, škrtat nebo do nich vpisovat. O náhradě způsobené škody platí příslušné předpisy.

Nezahájí-li badatel studium požadovaných muzejních předmětů nebo muzejních archiválií do třiceti dnů od sjednaného dne, nebo přeruší-li studium na dobu delší než třicet dnů, muzeum mu nadále muzejní předměty a muzejní archiválie nevyhrazuje. Badatel je proto povinen respektovat přesné termíny ke studiu, především těch předmětů, které je nutno přivést z detašovaného pracoviště a depozitáře.

Badatel může ke studiu používat pomůcky muzejní evidence (katalogy, inventární knihy) za podmínek stanovených pro studium muzejních sbírkových fondů.

Žádostem o pořizování výpisů, opisů a reprodukcí muzejních předmětů a muzejních archiválií lze vyhovět jen v případě, kdy žadateli může být udělen souhlas ke studiu muzejních předmětů a muzejních archiválií.

Badatel smí používat reprodukčního zařízení (foto, video, skener) pouze se souhlasem ředitele muzea nebo jím pověřeného pracovníka. Totéž platí o použití speciálních metod a laboratorních postupů při zkoumání studijního materiálu.

Badatel smí používat informace získané studiem muzejních předmětů nebo muzejních archiválií jen k účelu své odborné práce. Ve svých vědeckých nebo jiných pracích je povinen uvést název muzea, muzejní sbírky, kterou studoval a inventární číslo studovaných předmětů nebo archiválií.

Při posuzování žádosti o zaslání muzejních předmětů nebo muzejních archiválií ke studiu do jiného muzea, postupuje ředitel muzea podle předpisů o ponechání sbírek k dočasnému užívání mimo organizaci.

Požaduje-li badatel ke studiu předměty, které vyžadují zvláštní ochrany nebo předměty, jež nejsou ke studiu způsobilé nebo u nichž je mimořádné nebezpečí poškození, rozhodne o zapůjčení ředitel muzea. Muzeum má právo zapůjčení těchto předmětů odmítnout nebo stanovit zvláštní podmínky pro jejich studium.

V souvislosti se studovaným tématem může badatel též využít knih časopisů a novin z muzejní knihovny při dodržování výpůjčního řádu knihovny.

Badatel je povinen oznámit muzeu, z jehož sbírek čerpal bibliografické,údaje o své práci. V případě jejího publikování je povinen zaslat tomuto muzeu jeden její výtisk.

Závěrečné ustanovení:

Studovat muzejní předměty mohou badatelé pouze za podmínek stanovených v tomto badatelském řádu.

Studiem muzejních předmětů a muzejních archiválií nesmí být ohroženy státní nebo společenské zájmy, nebo právem chráněné zájmy dosud žijících osob.

Poskytnutí sbírkových předmětů získaných vlastní činností muzea ke studiu je po dobu tří let podmíněno souhlasem organizace. V té době má pracovník, který sbírkové předměty získal, prioritní právo na jejich studium a publikování.

Poruší-li badatel některé ze základních povinností uložených badatelským řádem, může mu být další studium muzejních předmětů a muzejních archiválií odepřeno, případně již udělený souhlas odvolán.

Mgr. Jan Čečrdle
ředitel

Objednávka badatele

    Po odeslání vás budeme kontaktovat s dalšími pokyny.
    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.