Vyšel nový Slánský obzor

Na sklonku června 2011 vyšlo 18. (118.) číslo obnovené ročenky Slánský obzor, který vydává společnost Patria ve spolupráci s Vlastivědným muzeem ve Slaném a Státním okresním archivem v Kladně.

Vyšel nový Slánský obzor

Jak v úvodníku píše místopředsedkyně společnosti Patria PhDr. Zora Dvořáková„Potěšující je i ten fakt, že se při přípravě ročenky Slánského obzoru objevují nová, nebo doposud opomíjená či zapomenutá témata a že při jejich zpracování se projevuje snaha po důkladnosti, důslednosti a pronikání do hloubky, což umožňuje objasnit, ba dokonce i vyvrátit některé omyly a přežívající legendy. Mezi takováto témata patří stať zasvěceně popisující, jak městu Kladnu byl propůjčen titul královského horního města. Mezi nová témata, jimž dosud nebyla v odborné sféře věnována pozornost, je stať pojednávající o sexuálních deliktech a deliktech proti manželství, které byly projednávány před slánským soudem v letech 1595—1620.“

Dr. Dvořáková dále pokračuje: „Mnohé nové informace čtenář získá ze stati, která se zabývá exemplářem Kutnohorské bible, jež se nachází ve sbírkách slánského Vlastivědného muzea, jakož i ze stati zabývající se kaplí Božího hrobu ve Slaném. Pro většinu čtenářů bude překvapením postava literáta Artura Breiského, kterému se dostalo označení „český Oscar Wilde“, jehož nedlouhá životní dráha byla spjata i se Slaným. Protože v roce 2010 jsme si připomínali 200. výročí narození Karla Hynka Máchy, i nato je ve Slánském obzoru pamatováno statí Karel Hynek Mácha a Slánsko, která zaznamenává básníkovy kontakty s místy a s lidmi zdejšího kraje. Čtenáři rovněž naleznou v ročence řadu uměleckohistorických zajímavostí, ale i zprávy ze současnosti.“

Slaňáky pak mohou kromě zmíněných přilákat např. pojednání o výzdobě Velvarské brány, o slánském znaku, o soše Jiřího z Poděbrad či zpráva o 60 letech trvání ploché dráhy. Všem autorům a společnosti Patria tímto srdečně děkujeme.

Nový Slánský obzor a další publikace si můžete zakoupit přímo v hlavní budově Vlastivědného muzea.