Formování občanské společnosti ve Slaném a na Slánsku na přelomu 19. a 20. století (historická konference)

Zveme Vás na čtvrtý ročník historické konference Slaný a Slánsko ve 20. století. Pro letošní rok bylo zvoleno téma „Formování občanské společnosti ve Slaném a na Slánsku na přelomu 19. a 20. století“. Po předchozích tématech se tak obracíme k samým kořenům dějinného vývoje na Slánsku. Sobota 5. listopadu, 9—16 hodin, Městské centrum Grand.

Formování občanské společnosti ve Slaném a na Slánsku na přelomu 19. a 20. století (historická konference)
Sobota 5. listopadu 2011 @ 09.00 Městské centrum Grand 274 01 Slaný, CZ

Pod pojmem Slánsko rozumíme nejen území někdejšího okresu Slaný, který zanikl při správní reformě v roce 1960, ale oblast širšího regionu, spojeného s naším městem. Podobně chápeme vymezené časové období poměrně volně. Témata jsou zvolena spíše taková, která svým dosahem ovlivnila historický vývoj století následujícího.

Důvodů pro výběr letošního tématu můžeme spatřovat několik. Jednak ve vybraném období, které lze jen obtížně vymezit přesnými daty (některé společensko-politické tendence můžeme sledovat již od „revolučního“ roku 1848; za završení vývoje před vznikem samostatného Československa je v historiografii tradičně považován rok 1918) je možno snadno vystopovat počátek vývoje moderní společnosti, který po několika všeobecně známých historických změnách ve své podstatě pokračuje dodnes, což lze doložit v řadě oblastí – politice, společenském a kulturním životě, formování města, v právní oblasti, na osudech konkrétních osobností, podniků, veřejných zařízení aj. V době přelomu 19. a 20. století došlo mj. k formování politických stran a vzniku organizací či institucí, které v pozměněné podobě fungují dodnes. Bouřlivý rozvoj Slaného a Slánska v této době v prakticky všech myslitelných oblastech lidské činnosti je zářným příkladem významu tohoto období nejen v jednom regionu, ale v celé zemi.

Konečně, konkrétním impulsem pro výběr tohoto tématu je letošní sté výročí úmrtí okresního starosty Josefa Hlaváčka, který je jednou z nejvýraznějších postav Slánska daného období.

Formování občanské společnosti ve Slaném a na Slánsku na přelomu 19. a 20. století (historická konference)